2021.01.20.

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

 

Iskolánk fő adatvédelmi tisztviselője:
Juhász Andrea Éva
Email: vac.adatvedelem@kk.gov.hu
Levelezési cím: Váci Tankerületi Központ, 2600 Vác dr. Csányi László krt. 45.

Az adatvédelem helyi (Váci Tankerület által összeállított) szabályairól a digitális oktatás alatt ITT olvashatnak (teljes tájékoztató).

A tájékoztatóból kiemelve a legfontosabbakat:

1.       „A diák, hallgató neve és egyéb azonosító adatai, az írásbeli és szóbeli számonkérések tartalma, órai hozzászólásai, eredményei, fényképe, valamint a vizsgaeredmények is személyes adatnak, az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül, [akárcsak] a pedagógus által a tanórák keretében elmondottak kapcsán a hangja és a képmása, a munkahelyi tevékenységére vonatkozó adatok is személyes adatok.

2.       A digitális munkarend során, a pedagógus otthonából végzett feladatellátás során felmerülő adatkezelés egyértelmű célja az iskolai nevelés és oktatás. Tehát nem a pedagógus, hanem a oktatási intézmény az adatkezelő , amely köteles az adatkezelés céljának és eszközeinek a meghatározására, az ő feladata az adatkezelésről megfelelő tájékoztatás nyújtása és az egyéb adatvédelmi követelményeknek való megfelelés biztosítása. (ennek az iskolák eleget tettek az adatkezelési tájékoztató közzétételével és szülők részére történő megküldésével)

3.       Ha az iskolai (elsősorban gyakorlati) feladat elvégzését videófelvétellel kell a diáknak igazolni, úgy elvárás, hogy a felvételen ne szerepeljen a tanulón kívül más személy, és az otthoni, privát teréből, környezetéből is minél kevesebb látszódjon. (Ezt már az áprilisi adatvédelmi tájékoztatónkban kiemeltük: „Az adatkezelő felkéri arra a diákokat (és a felvételek elkészítésében és megküldésében esetlegesen segítő szülői felügyeletet gyakorlókat), hogy amennyiben valamilyen gyakorlati feladatról videófelvétel készül, azon ne szerepeljen a tanulón kívül más személy, és az otthoni, privát térből, környezetéből is minél kevesebb látszódjon.”)

4.       Fontos elvárás továbbá, hogy személyes adatok kezelése csak akkor és annyiban lehet indokolt, amennyiben az adatkezelés célját (tehát a tanítást, tananyag megtanítását) nem lehetséges adatkezelést nem igénylő eszközökkel (rögzített videófelvétel, rögzített hanganyaggal, emailben beküldött dolgozattal) elérni.

5.       A személyes adatok kezelése esetén minden esetben vizsgálni kell, hogy a tananyag átadására  létezhet-e hatékony, de a tanulók magánszférájára kevésbé kockázatos megoldás – például a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére videófelvétel készítése és feltöltése helyett e kötelezettségek teljesítésének írásban történő igazolása a szülő által, vagy valós idejű kommunikációra szolgáló módszer (például online video chat) alkalmazása hatékony és a gyermekek magánszférájára kevésbé kockázatos megoldást jelenthet, mint egy felvett, rögzített anyag.

6.       A rögzített anyagok (képi és hang) lehető legrövidebb ideig tárolása is kiemelendő – A Hatóság szerint elfogadható gyakorlat, ha a pedagógus a felvételeket az értékelés megtörténte után haladéktalanul, vissza nem állítható módon töröli. A kép és hanganyag további megőrzés indokaként az adatkezelő nem hivatkozhat általánosságban arra, hogy azt egy esetleges későbbi ellenőrzés miatt meg kell tartani, hiszen az iskolai szakfelügyelők, intézményvezetők sincsenek mindig jelen a gyakorlati órákon! (A jelenléti órákat sem rögzítjük, tehát ezeket is ennek megfelelően kell kezeleni.)

„A feltöltött hang-, illetve videófelvételeket, fényképeket és egyéb rögzített képeket a megtekintés és a diák teljesítménye értékelésének megtörténte után a pedagódus haladéktalanul, vissza nem állítható módon törli.

Az írásbeli feladatokat az adatkezelő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. számú melléklet I. Irattári Terv cím 25. sor alapján („tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai”) 1 évig őrzi meg. – ez azért felel meg a Hatóság gyakorlatának, mert az írásbeli feladatok ugyanúgy működnek, mint az iskolai dolgozatok, témazárók, amelyek az iskolák jelenléti oktatás esetén is őriznek az iratkezelési szabályok szerint.

A chat-felületen történő élő, jelenidejű ún. „online felelés” esetében a pedagógus és a diák közötti párbeszéd, illetve amennyiben képi megjelenítés is történik (nem csupán hang közvetítése, hanem a pedagógus és a diák egymást látja is), úgy a képi közvetítés rögzítésre, illetve mentésre nem kerül. Ennek megfelelően a közvetítés, azaz a chat formájában történő felelés megtörténtét követően a személyes adatok további kezelése nem valósul meg.”

7.       Végezetül szeretném felhívni a figyelmet a Hatóság mellékelt tájékoztatójának IV. pontjában foglalt fontos elvárására és az adatvédelmi követelményekre.

Az oktatási intézmények számára javasolja a Hatóság, hogy a pedagógusok részére munkahelyi e-mail címet hozzon létre és írja elő a munkahelyi e-mail cím kötelező alkalmazását.

Jó gyakorlat egységes e-mail címek létrehozása az oktatási intézmény címe (domain neve) alatt a diákok részére is, annak elkerülése céljából, hogy a digitális távoktatás során a diákok, szülők a saját magán levelezési fiókjukat használják, amely akár személyes adatok harmadik országba történő továbbítását vonná maga után.

Nyilvánosan elérhető csatornákra, weboldalakra kizárólag oktatási anyagokat töltsön fel a pedagógus, azokat ne használja személyes adatkezeléssel járó tevékenységre.